Program edukacyjny

Program edukacyjny

W przedszkolu prywatnym „Pszczółka” pracujemy w oparciu o sprawdzone programy edukacyjne, które zapewniają Przedszkolakom doskonały rozwój intelektualny, twórczy, fizyczny oraz społeczny. Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego opartą na sprawdzonym programie „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej.”. Dodatkowe programy edukacyjne, które wdrożyliśmy w naszym przedszkolu to:

„Dziecięca matematyka” wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – rozwija wyobraźnię i logiczne myślenie Dzieci. W przystępny sposób wprowadza Dzieci w świat matematyki.

„Metoda Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne – wspomaga rozwój i integrację Dzieci. Stymuluje rozwój sfery emocjonalnej i społecznej przez system różnorodnych doświadczeń ruchowych.

„Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz – zajęcia prowadzone tą metodą mają na celu jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych i dotykowych, funkcji kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno-merytorycznej. Zajęcia są urozmaicone, a Dzieci chętnie w nich uczestniczą, gdyż mogą: śpiewać, wypowiadać się, wykonywać ćwiczenia ruchowe, malować, rysować, pisać, relaksować się. W ten sposób pobudzamy rozwój psychomotoryczny Dzieci, kształcimy i rozwijamy jednocześnie kilka analizatorów, a co za tym idzie – tworzymy podwaliny pod prawidłowe opanowanie nauki czytania i pisania.

Pedagogika Zabawy Klanza – celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie rozmaitych pomysłów umożliwiających świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy. Pojęcie „zabawa” nasuwa cenne skojarzenia: „coś przyjemnego”, „coś, co daje radość”.

Drama – metoda ta polega na maksymalnym zaangażowaniu Dziecka, które nie ma być nastawione na odbiór, lecz na działanie przez wcielanie się w różnorodne role. Drama urozmaica proces nauczania, zachęca Dzieci do działania, niweluje zahamowania oraz rozwija wyobraźnię. Ponadto wyzwala spontaniczne reakcje emocjonalne, zmusza do podejmowania decyzji i reagowania na różnorodne sytuacje, tym samym Dziecko do dorosłego życia.

Metoda projektów – rozwija samodzielność i umiejętność współpracy oraz życia w grupie rówieśniczej. Metoda ta stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny, uwzględnia indywidualne potrzeby Dziecka, zainteresowania i uzdolnienia. Ponadto rozwija myślenie twórcze, wzmacnia motywację poznawczą oraz integruje wiedzę z różnych dziedzin.

Metoda K. Orffa i R. Labana – zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

„Glottodydaktyka” B. Racławskiego to edukacja językowa Dzieci, której celem jest dobre przygotowanie maluchów do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.